Big Bang Loser - скачать песню big bang loser


Исполнитель: Big Bang

Композиция: Loser

Длительность mp3: 03:35

Добавлено: 2016-06-17

Просмотры: 593

Скачать

Все песни Big Bang
Текст песни:

LOSER вэтори
Сэн чоканын гопчжэни
Моттвэн яначи
Коуль согэ нон
JUST A LOSER
Вэтори санчоппунин мочжори
Тороун ссырэги
Коуль согэ нан I’M A

Сольчжики сэсангва нан
Оуллин чжок опсо
Холлоёттон нэгэн
Саран ттавин больссо
Ичжё чжинчжа орэ
Чжо щиган согэ
То исанын мот тытгесо
Химанчан саран норэ
Нона нана
Кычжо кильдырёчжин тэро
Какбон согэ норананын
Сыльпын ппиэро
Нан молли ваборёссо
I’M COMING HOME
Ичжэ дащи торагаллэ
Ориль чжок чжэчжариро

Ончжэбутонга нан
Ханыль пода ттаныль
То парабогэ двэ
Сумщвигичжоча химгёво
Соныль ппотчжиман
Кы нугудо
Наль чжапа чжучжиль аннэ I’M A

LOSER вэтори
Сэн чоканын гопчжэни
Моттвэн яначи
Коуль согэ нон
JUST A LOSER
Вэтори санчоппунин мочжори
Тороун ссырэги
Коуль согэ нан I’M A

Банбоктвэнын
Ёчжадыльгваэ нэ щильсу
Харутбамыль саранхаго
Хэ ттымён щильчжын
Чэкимчжичжи мот халь
Наэ игичжокин киппым
Хана ттэмэ модын гощи
Мангачжёпорин чжигым
Момчуль чжуль морытон
Наэ вихомхан чжиль чжу
Ичжэн амурон камхындо
Чжэмидо омнын кибун
На бёран ккытэ
Хончжа иннэ
I’M GOING HOME
На тащи торагаллэ
Ечжонэ чжэчэариро

Ончжэбутонга нан
Сарамдырэ щисоныль
Турёвоман хэ
Унын котчжоча чжикёво
Усобочжиман
Кы амудо наот
Арачжучжиль аннэ I’M A

LOSER вэтори
Сэн чоканын гопчжэни
Моттвэн яначи
Коуль согэ нон
JUST A LOSER
Вэтори санчоппунин мочжори
Тороун ссырэги
Коуль согэ нан

Паран чжо ханырыль
Вонмханачжи нан
Каккым нэрёноко щипочжё
I WANT TO SAY GOOD BYE
И кирэ ккытэ
Панхвани ккыннамён
Пуди хухвэ омнын чэро
Ту нун камыль су итгиль

LOSER вэтори
Сэн чоканын гопчжэни
Моттвэн яначи
Коуль согэ нон
JUST A LOSER
Вэтори санчоппунин мочжори
Тороун ссырэги
Коуль согэ нан I’M A

LOSER
I’M A LOSER
I’M A LOSER
I’M A LOSER

Клип BIGBANG - LOSER M/V
Добавить комментарийВойти